Begrotingsopvolging en overheidsopdrachten

BRUGEL staat zelf in voor het administratief, financieel en boekhoudkundig beheer. BRUGEL formuleert een begrotingsvoorstel en deelt dit mee aan de minister die bevoegd is voor energie en houdt zich aan de circulaires van de minister van Begroting. Met respect voor de onafhankelijkheid van de regulator ten opzichte van de regering werd ons begrotingsvoorstel aan het parlement overgemaakt, dat over onze begroting heeft gestemd.

DOWNLOAD DIT HOOFDSTUK
DELEN

Twitter  /  

Linkedin  /  

FacebookBRUGEL geniet twee dotaties, één voor de opdrachten inzake ENERGIE en één voor de opdracht met betrekking tot de controle van de prijs van het WATER. In 2018 bedroeg de regionale dotatie voor Energie 3.693.000 euro. Dit bedrag is afkomstig uit het Energiefonds en is lager dan het plafond van 15% dat door de ordonnantie is vastgelegd. De dotatie voor WATER bedroeg 610.000 euro.

Onze tool voor boekhoud- en begrotingsbeheer maakt een onderscheid tussen de begrotingen per sector (water of energie), vakgebied (groene stroom, tarieven, netten ...) en per project. Onze rekeningen zijn ook zo gedetailleerd mogelijk om de maximale transparantie van onze uitgaven te garanderen.

Zoals bij alle Brusselse ION’s het geval is, is de thesaurie van BRUGEL gecentraliseerd op een regionale rekening, terwijl de transacties worden uitgevoerd van een eigen rekening die automatisch in evenwicht wordt gebracht.

Krachtens de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle wordt BRUGEL gelijkgesteld met een autonome bestuursinstelling van tweede categorie en moet ze haar begroting beheren in overeenstemming met deze ordonnantie en haar uitvoeringsbesluiten. Het dient opgemerkt dat de administratieve werklast die door deze reglementering wordt opgelegd bijzonder zwaar is voor een kleine instelling als BRUGEL.

Het beheersorgaan van BRUGEL heeft begin 2016 ook een toezichtsorgaan voor de boekhouders-schatbewaarders aangesteld en heeft een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de directie Financiën van de GODB.

Als overheidsorganisme moet BRUGEL ook voldoen aan diverse verplichtingen die in de wetgeving zijn voorzien en meer bepaald het besluit van de Brusselse regering van 24 oktober 2014 betreffende de modaliteiten van de beheerscontrole. Deze reglementering vereist dat er een oriënteringsnota wordt opgesteld, evenals boordtabellen die de periodieke follow-up van de realisatie van de strategische en operationele doelstellingen weerspiegelen. De oriënteringsnota's moeten minstens de fundamentele krijtlijnen van het beleid en de visie van de bevoegde minister bevatten.

Aangezien BRUGEL geen voogdijminister heeft, is het niet strikt gehouden aan de naleving van deze tekst. BRUGEL wil echter een proces aanvatten om zijn procedures te verbeteren en met name de perfecte transparantie en onafhankelijkheid van de regulator aantonen.

In 2016 werd binnen BRUGEL en haar raad van bestuur een belangrijke denkoefening georganiseerd om de visie te bepalen die de instelling de komende jaren zal verdedigen. Deze denkoefening heeft in 2017 geleid tot de bepaling van de strategische en operationele doelstellingen. In 2018 zijn KPI's gedefinieerd en geïmplementeerd om deze operationele doelstellingen per dienst of vakgebied te meten. Per KPI is een overzichtsfiche opgesteld met de specifieke taak, het te behalen resultaat, de berekeningsregel, of het gaat om een wettelijke of regelgevende verplichting, de betrokken dienst en eventueel de ondersteunende dienst. De fiche bevat ook de drempels (groen, oranje of rood), het betrokken kwartaal en tot slot het behaalde resultaat. In eerste instantie is een jaarlijkse rapportering voorzien waarin het resultaat van de behaalde drempels wordt voorgesteld en, indien van toepassing, de rechtvaardiging indien deze niet worden gehaald.

In 2019 is BRUGEL van plan om de rapportering te verbeteren en de analyse van de resultaten te versterken door scores toe te kennen op basis van de nageleefde deadline enerzijds en de kwaliteit van de bereikte doelstelling anderzijds.

BRUGEL is bovendien onderworpen aan de jaarlijkse controle van het Rekenhof, dat onder meer de performantie van de werking moet analyseren. Dit betekent dat het Rekenhof op elk moment de interne controle en de bestaande procedures (human resources, naleving overheidsopdrachten, handtekeningdelegatie, …) bij de instelling kan controleren.

Aangezien BRUGEL een dotatie ontvangt, is het ook onderworpen aan de wetgeving op de overheidsopdrachten. Binnen de grenzen van de begrotingsordonnantie heeft de raad van bestuur beslist de overheidsopdrachten die door BRUGEL worden gegund aan het voorafgaand advies van de Inspecteur van Financiën te onderwerpen. Nadat de controleur van de vastleggingen zijn goedkeuring heeft gegeven, wordt de inventaris van de overheidsopdrachten gepubliceerd op onze website en aan het Gewest meegedeeld, zoals vereist door de ordonnantie betreffende de transparantie van de mandatarissen.

De toewijzing van de uitgaven en de uitvoeringspercentages per begrotingsartikel zijn in detail terug te vinden in de volgende tabel. Het dient opgemerkt dat het uitvoeringspercentage in 2018 iets hoger ligt dan in 2017 (95% in 2018, ten opzichte van 90% in 2017).

Uitvoeringsrekening 31/12/2018
vastleggingskrediet Ordonnantiekrediet
Energie+Water Aangepaste begroting Vastgelegd BB Aangepaste begroting Vereffend
4.312.000 4.085.301 4.312.000 3.850.314
95% 89%


Gedetailleerde uitvoeringsrekening per opdracht
ENERGIE WATER
Aangepaste begroting Vastgelegd BB Aangepaste begroting Vereffend Aangepaste begroting Vastgelegd BB Aangepaste begroting Vereffend
3.702.000 3.484.144 3.702.000 3.409.562 610.000601.157 610.000440.752
94% 92% 99% 72%

Het vereffeningspercentage van 92% voor Energie is relatief goed. Drie belangrijke begrotingsartikelen (BA) bereikten echter niet het voorziene uitvoeringspercentage:

Het BA “ICT-onderhoud (01.001.08.06.1211)” omdat besloten werd om de serverhosting in 2019 te starten en te vereffenen in plaats van in december 2018, het BA “Expertisekosten en honoraria (01.001.08.13.1211)” omdat de vraag geschrapt werd omdat geen specifieke kandidaten voor de taak werden gevonden, en tot slot het BA "Expertisekosten en honoraria: wettelijke opdracht (01.002.08.02.1211)" omdat twee studies werden uitgesteld tot 2019 ("Uitwerking van sociale KPI's" en "De prosumer centraal in de businessmodellen").

Het percentage van 72% in vereffening voor WATER wordt voornamelijk verklaard door het begrotingsartikel "Tariefstudie en rechtsbescherming (01.002.08.04.1211)". Deze studie rond de integratie van de tariefprestatie-indicatoren liep vertraging op in de vereffening van de fasen 2 en 3 omdat de atypische aard van de studie verschillende workshops en interacties met externe instanties vereiste.

Op 22 mei 2019 heeft de raad van bestuur van BRUGEL de boekhoudkundige balans voor 2018 en haar bijlagen goedgekeurd. Deze rekeningen werden op 23 mei 2019 aan de regering overgemaakt, evenals aan het Rekenhof en aan de verantwoordelijke voor de consolidatie van de Gewestelijke Entiteit. Het Rekenhof heeft onze rekeningen onderzocht van 20 tot 29 mei 2019. Het definitieve verslag van het Rekenhof wordt verwacht in de loop van de maand augustus 2019.