Acties in samenwerking met de marktspelers

Om haar opdrachten te kunnen uitvoeren, onderhoudt BRUGEL doorheen het jaar een constructieve dialoog met de vele spelers in de sector. Doel: de evoluties van de markt en haar praktijken beheersen.

DOWNLOAD DIT HOOFDSTUK
DELEN

Twitter  /  

Linkedin  /  

FacebookFORBEG

BRUGEL maakt deel uit van FORBEG, het forum van de Belgische regulatoren voor elektriciteit en gas. Dit platform verenigt de vier regulatoren van het land (BRUGEL, CREG, CWaPE en VREG) en biedt gelegenheid tot discussie, waarbij iedere regulator zijn visie op de diverse aspecten van de elektriciteits- en de gasmarkt deelt. Elk jaar vinden plenaire vergaderingen plaats waarop de voorzitters, directeurs of gedelegeerd bestuurders van de verschillende regulatoren aanwezig zijn. In de loop van het jaar komen ook experts bijeen in werkgroepen rond specifieke kwesties.

BRUGEL is al lange tijd voorzitter van de werkgroep “Smartmetering”. Daarnaast is BRUGEL sinds 2018 ook voorzitter van de werkgroep “Hernieuwbare energie”. De adviseurs van BRUGEL nemen actief deel aan andere permanente werkgroepen, zoals: Elektriciteit, Flexibiliteit, Gas, Informatie-uitwisseling en Europa. Daarnaast werden de grondige besprekingen rond de kwesties in verband met de noodleverancier in 2018 voortgezet en is een gemeenschappelijke raadpleging georganiseerd. BRUGEL coördineerde ook de inspanningen rond de update van het energieovernameformulier, dat noodzakelijk is bij een verhuizing.

ATRIAS

BRUGEL neemt deel aan de gesprekken binnen ATRIAS, de gemeenschappelijke dochteronderneming van de distributienetbeheerders. De gesprekken vinden plaats op meerdere niveaus: in het marktcomité (MIG6), dat de beslissingnemers van de betrokken partijen bijeenbrengt, in de stuurgroep, die de technische directeurs samenbrengt, en in specifieke werkgroepen waarin experts en specialisten de lopende dossiers bespreken. BRUGEL werd uitgenodigd om als waarnemer deel te nemen aan het marktcomité en de stuurgroep.

Ontmoetingen met de leveranciers

In 2018 organiseerde BRUGEL een aantal bijeenkomsten met alle leveranciers om verschillende onderwerpen te bespreken: denkoefeningen over de noodleverancier, de markt voor groene stroom, de openbare dienstverplichtingen, de flexibiliteitsmarkt enz.

Daarnaast ontmoet BRUGEL de leveranciers op hun verzoek individueel.

Vergaderingen met SIBELGA

Om een beter beeld te krijgen van de realiteit op het terrein, organiseren BRUGEL en SIBELGA (de distributienetbeheerder) maandelijkse vergaderingen om actuele dossiers, behandelde klachten, de toepassing van de reglementaire bepalingen of de wetswijzigingen te bespreken.

Deelname aan het overleg Staat-Gewest

In het kader van CONCERE/ENOVER, het overlegorgaan tussen de gewesten en de staat, nam BRUGEL deel aan de werkgroep die het federaal technisch reglement en de implementatie van de Europese codes behandelt.

Samenwerking met de federale Ombudsdienst voor Energie

BRUGEL werkt actief samen met de federale Ombudsdienst voor Energie (OE) temeer daar deze laatste regelmatig de overheden bijeenbrengt die klachten betreffende de elektriciteits- en de gasmarkt beheren.

Als de verbruiker in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor bemiddeling kiest, wordt de klacht door de Ombudsdienst behandeld. Vraagt de klagende partij daarentegen een bindende interventie, dan neemt de Geschillendienst van BRUGEL het dossier op zich. BRUGEL werkt ook samen met de OE wanneer die advies vraagt of meer algemene opheldering wenst over bepaalde wetteksten.

Relatie met Leefmilieu Brussel (LB)

Drie tot vier keer per jaar organiseren LB en BRUGEL coördinatievergaderingen over onderwerpen in verband met de energiemarkten. Tijdens deze vergaderingen wordt ingegaan op het voorbereidend reglementair werk dat de energieadministratie uitvoert en de initiatieven die BRUGEL wil nemen.

Relatie met de sociale instanties

De teams van BRUGEL staan regelmatig in contact met de diverse sociale instanties. Zo nemen ze deel aan de vergaderingen van het Waakzaamheidsnetwerk en ontmoeten ze regelmatig OCMW-vertegenwoordigers. Die contacten geven BRUGEL meer inzicht in de dagelijkse realiteit van de kwetsbare bevolkingsgroepen, stellen haar in staat om de evoluties in de wetgeving te presenteren en helpen haar vragen in verband met individuele dossiers te behandelen.

Contact met de vrederechters

Met het oog op een beter begrip van de procedures en hun impact op de afsluiting van de verbruikers in geval van wanbetaling, ontmoet BRUGEL regelmatig vrederechters. Deze constructieve gesprekken hebben het wederzijdse begrip verbeterd.

Openbare raadplegingen

Eveneens met het doel elkaars standpunt in verband met de behandelde problematiek beter te begrijpen, onderwerpt BRUGEL haar ontwerpadviezen of studies op eigen initiatief aan een openbare of beperkte raadpleging, evenals de documenten die verplicht ter raadpleging moeten worden voorgelegd, zoals de tariefmethodologie of, recenter, de investeringsplannen. In 2018 werden zes raadplegingen georganiseerd. Soms is het echter noodzakelijk de dynamiek van deze raadplegingen te verhogen met een informatiesessie of ze constructiever te maken met vulgariserende nota’s.

Spelers in de watersector

Uitgaande van haar nieuwe bevoegdheden inzake de watersector wil BRUGEL met de spelers binnen deze sector eenzelfde relatie opbouwen. BRUGEL heeft daarom de frequentie van de contacten met deze actoren en Leefmilieu Brussel verhoogd om haar opdrachten binnen een optiek van constructieve samenwerking tot een goed einde te brengen. Centraal binnen de watersector waarop de bevoegdheden van BRUGEL betrekking hebben, staan de wateroperatoren (Vivaqua en de BMWB). In 2018 heeft BRUGEL zich daarom ingezet om de activiteiten van deze operatoren beter te leren kennen, evenals de specifieke aspecten van hun infrastructuur door 17 themaworkshops en 5 bezoekdagen aan sites in het BHG en het Waals Gewest te organiseren. In 2018 werden ook de bilaterale stuurgroepen georganiseerd die richting geven aan de samenwerking en werden platformen voor informatie-uitwisseling tussen BRUGEL en de operatoren opgezet.

BRUGEL is tevens waarnemend lid geworden van de WAREG (European Water Regulators). Deze vereniging groepeert een groot aantal waterregulatoren in diverse landen en regio’s in Europa. Ze heeft als ambitie de gemeenschappelijke doelstellingen van de regulatoren inzake de specifieke problemen, uitdagingen en omstandigheden binnen de watersector te ontwikkelen. Het lidmaatschap van BRUGEL als waarnemend lid heeft dus tot doel nog meer inzicht te krijgen in de uitdagingen voor de watersector op Europees niveau.
Met het oog op een beter begrip van de procedures en hun impact op de afsluiting van consumenten in het geval van wanbetaling, legde BRUGEL meermaals contact met vrederechtersa. Deze constructieve gesprekken hebben het wederzijdse begrip verbeterd.