Hoogtepunten 2018


DOWNLOAD DIT HOOFDSTUK
DELEN

Twitter  /  

Linkedin  /  

Facebook

Januari

 • In het kader van een debat over de energie­armoede in het Brussels Hoofd­stedelijk Gewest binnen de Commissie Leefmilieu en Energie van het Brusselse parlement heeft BRUGEL een presentatie over dit onderwerp gegeven en verschillende manieren geschetst om de bescherming van residentiële klanten te verbeteren.

Februari

 • Beslissing ten gunste van BRUGEL in het kader van het beroep van TPCV tegen de tariefmethodologie voor elektriciteit.w

 • Publicatie van de eerste video-animatie over verhuizingen. Hierin wordt gewezen op het belang van het plannen van gas en elektriciteit bij verhuizingen.

Maart

 • Publicatie van een advies op eigen initiatief dat tot doel heeft mee te zoeken naar antwoordelementen voor de omkadering en een beheerste aanpak van de conversie van het Brusselse gasnet.

 • Openbare raadpleging van een ontwerpadvies dat tot doel heeft de operationele toepassing van het Brusselse wettelijke kader te verduidelijken in het geval van in gebreke blijven van een energieleverancier.

Juni

 • Publicatie van het Jaarverslag 2017. In dezelfde geest als in 2016 wordt in het verslag de balans opgemaakt van het afgelopen jaar en wordt er ingegaan op de uitdagingen van morgen. 100% digitaal, verrijkt met video-interviews van de afdelingshoofden en de voorzitter en coördinator van BRUGEL.

 • Lancering van een openbare raadpleging over een studieproject betreffende de invoering van een capaciteitstarief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Juli

 • Publicatie van drie themadossiers die de beknopte versie van het jaarverslag aanvullen. Deze uitvoerigere dossiers komen terug op het jaar 2017 en op de uitdagingen van de markt door de verschillende problematieken te behandelen aan de hand van drie leessleutels.

 • Uitgave van een tweede video-animatie waarin wordt uitgelegd hoe iemand de status van beschermde klant kan verkrijgen.

Augustus

 • Publicatie van een studie van het fotovoltaïsche park 2016. Deze studie analyseert in detail het type geïnstalleerd materiaal, de productiviteit, de prijs, de dimensionering en de verspreiding per gemeente van de aanwezige installaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Oktober

 • Vernieuwing van de raad van bestuur van BRUGEL na een selectieprocedure met een oproep tot kandidaatstelling met ruime bekendmaking, een onderzoek door een onafhankelijke jury en een beslissing van de regering over de door de jury als ‘zeer geschikt’ of ‘geschikt’ bevonden kandidaten.

 • BRUGEL gaat voort op zijn elan en brengt een derde video-animatie uit. Deze richt zich tot de prosumers en bevat alle nuttige informatie om groenestroomcertificaten te verkrijgen.

 • Lancering van een openbare raadpleging betreffende de oprichting van een Brusselse bemiddelingsdienst voor water binnen BRUGEL.

 • BRUGEL dient een advies in betreffende het beheerscontract tussen de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) voor de periode 2018-2022.

November

 • Publicatie van het advies op eigen initiatief 265Bis betreffende de toestand van de huishoudelijke energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit advies schetst een nogal verontrustend beeld van de situatie van de energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een situatie die BRUGEL graag beter zou zien.

December

 • Het extranetplatform van BRUGEL heeft een nieuwe look gekregen. Naast een nieuw, aangenamer en moderner design, is het beheer van de groenestroomcertificaten vereenvoudigd.

 • Publicatie van twee beslissingen betreffende de tariefsaldi gerapporteerd door de netbeheerder SIBELGA met betrekking tot het boekjaar 2017.

 • Lancering van een grote mediacampagne die de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ertoe aanzet om hun energiecontract in vraag te stellen