Structuur en personeel


DOWNLOAD DIT HOOFDSTUK
DELEN

Twitter  /  

Linkedin  /  

FacebookBRUGEL is sinds de oprichting in 2006 een publiekrechtelijke rechtspersoon en wordt geleid door een Raad van Bestuur met vijf bestuurders (waaronder een voorzitter) die door de Regering zijn aangesteld en een mandaat hebben van vijf jaar dat eenmaal kan worden hernieuwd.

In 2018 moesten vier van de vijf mandatarissen vervangen worden. De Brusselse Regering heeft een jury samengesteld en heeft een oproep tot kandidaatstelling gelanceerd.

Op 4 oktober 2018 heeft de Brusselse Regering mevrouw Isabelle Chaput en de heren Jan Willems en Eric Mannes aangesteld als bestuurders. De heer Mannes als de specifieke bestuurde voor water.

De heer Pascal Boucquey werd aangesteld als bestuurder-voorzitter, maar was verhinderd. In februari 2019 heeft hij definitief afstand gedaan van zijn aanstelling.

De heer Guillaume Lepère houdt zijn mandaat aan tot oktober 2019. De heer Pascal Misselyn is de coördinator van het team van de raadgevers en assistenten.

Het team van raadgevers en assistenten

Om haar verplichtingen te kunnen naleven, beschikt BRUGEL over personeel dat onder hiërarchisch gezag staat van de Raad van Bestuur. Hun statuut werd op 23 mei 2014 door de Regering vastgelegd met een besluit. Een ander besluit dat diezelfde dag werd uitgevaardigd, verduidelijkt de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden. Deze besluiten staan in verband met de uitvoeringsbesluiten voor de Instellingen van Openbaar Nut (ION) van het Brussels Gewest. Door de teksten geldig voor de Brusselse ION’s te herroepen en deze te vervangen door nieuwe bepalingen, handelen de agenten van BRUGEL niet langer in een geldend wettelijk kader. Deze juridische lacune brengt uiteraard heel wat problemen met zich mee, niet in het minst betreffende het personeelsbeheer van BRUGEL.

25 VTE

Het door BRUGEL aangenomen personeelsplan voor de uitoefening van haar bevoegdheden voorzag in 2018 24,60 VTE’s (voltijdsequivalenten), hetzij 25 werkposten. Gedetailleerde informatie hierover (indeling per rang en graad) is in onderstaande tabel te vinden.

In 2018 zijn respectievelijk vijf nieuwe medewerkers in dienst getreden, waarvan twee agenten voor de dienst Tarieven, één voor de Juridische dienst, één voor de Algemene ondersteunende diensten en tot slot één voor de dienst Hernieuwbare Energie. Twee agenten hebben in 2018 hun ontslag ingediend. De overige agent voor de dienst Socio-economische Zaken die eind 2018 gerekruteerd werd, is pas begin 2019 in dienst getreden.

Onafhankelijke instelling

De bestuurders en het personeel van BRUGEL vragen of aanvaarden geen rechtstreekse instructies van overheden of andere publieke of private entiteiten.

Personeelsplan – situatie op 31/12/2018Organigram op 31/12/2018